• XVII Powiatowy Dzień Regionalisty
     • XVII Powiatowy Dzień Regionalisty

     • " Wojcieszowskie dziedzictwo przyrodniczo-histyryczne dla niepodległej" pod takim tytułem rozpoczął się XVII Pwiatowy Dzień Regionalisty, w którym brała udział klasa VIII pod opieką p.Ewy Dudek.

      Podczas uroczystości była obecna większość szkół z powiatu złotoryjskiego. Uczniowie przechodzili wyznaczonymi trasami na górę Miłek, Gruszkę i Silesię. Na trasie rozwiązywali testy oraz wykonywali fotografie cennych obszarów przyrodniczych. Po zakończonym marszu i rozwiązaniu wszystkich testów przyszedł czas na poczęstunek i podsumowanie XVII Dnia Regionsalisty. Po ocenie wykonanych fotografii oraz rozwiązanych testach okazało się, że na I miejscu znalazła sie nasza Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu - ogromne gratulacje!!!

    • Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
     • Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

     •                  Z okazji zakończenia roku szkolnego  życzymy Wam udanego wypoczynku. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze, leniuchując w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w górach i nad jeziorami. Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, opaleni i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.
      Życzymy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły, by nadchodzące wakacje były spokojne i pełne niezapomnianych wrażeń.

      Dziękujemy za cały rok szkolny 2017/2018.

      Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne SP im.Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

    • Młodzi konstruktorzy z kolejnym sukcesem!
     • Młodzi konstruktorzy z kolejnym sukcesem!

     • W gronie dziesięciu najlepszych  znalazł się  projekt „HAM brancelet ” w Ogólnopolskim Konkursie na Prototyp Wynalazku w ramach realizacji Projektu Edukacyjnego „Akademia Wynalazców im. R. Boscha”.

       Jego autorami są  Aleksandra Maciałek, Hanna Furmanowska oraz Marcin Dominiak ze Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śłąskiej w Sokołowcu. Wynalazek zaprojektowany i wykonany przez uczniów służy do pomocy osobom chorym na Alzheimera. Bransoletka jest przeznaczona dla osób chorych na Alzheimera  służy do pomocy w ich poszukiwaniu a także przypominaniu im ich danych osobowych. Swój pomysł FINALIŚCI KONKURSU prezentowali podczas uroczystej gali na Politechnice Wrocławskiej.

      Akademia ma na celu rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania przedmiotami ścisłymi i zachęcenie ich do kreatywnego myślenia.

      GRATULUJEMY SUKCESU!

    • Kolejny sukces Marcina
     • Kolejny sukces Marcina

     •     Marcin Dominiak – uczeń Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej  w Sokołowcu został LAUREATEM Ogólnopolskiego Konkursu Internetowego „MOJE MIEJSCE PRACY”.

          Marcin znalazł  się w gronie 20 laureatów konkursu w Polsce-  to ogromny sukces – GRATULACJE!

          Konkurs realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego Ekonomia na co dzień i organizowany jest przez Fundacje Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie.

    • RODO - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
     • RODO - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

     •  

      INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

       

      obowiązuje od 25 maja 2018 r.


       

      Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach, na jakich przetwarzamy dane:

       

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:

      1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im .Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu, Sokołowiec 105, 59-540 Świerzawa tel.:757135775
      e-mail: sekretariat@sokolowiec.pl

      2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu, którą jest spółka Leśny & Wspólnicy Sp. z o. o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Pana Łukasza Gąsiorka, z Inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl

      3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody.

      4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
      a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

      b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze szkołą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu.

      5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

      6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

      a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
      b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

      c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

      - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
      - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
      - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
      - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

      - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

      d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
      - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
      - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

      - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

      - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
      e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
      - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę - przetwarzanie odbywa się
      w sposób zautomatyzowany,  
      f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

      - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

      - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

      7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

      8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

       

      9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

      Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

      Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

      Telefon: 22 860 70 86

       

    • FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ-DROGA DO GWIAZD
     • FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ-DROGA DO GWIAZD

     • 25 maja w naszej szkole odbył się Festiwal Piosenki Obcojęzycznej-Droga do Gwiazd-2018

      W festiwalu wzięło udział 12 uczestników z klas 0-VII. Nasi uczestnicy wykonali piosenki w języku angielskim i niemieckim. Poziom tegorocznego festiwalu był bardzo wysoki więc ciężko było wyłonić zwycięzców. Po burzliwych dyskusjach Jury w składzie: Pani Dyrektor Wioleta Płoszczyca, Pani Iwona Olechno, Pani Anna Kopacz i Pani Marta Pieterek ostatecznie ustaliły werdykt.

      I miejsce zdobyła Hanna Furmanowska z kl. VII, która wykonała utwór w języku angielskim: Little do I know.

      II miejsce zdobyła Julia Rydz z kl. V. Julia zaśpiewała a’ cappella piosenkę w języku niemieckim : Alleluja

      III miejsce zdobyli ex aequo Maciej Krawczyk z kl. VI i Łukasz Dębicki z kl. V

      Jury również wyróżniło: Armina Węgrzynowskiego z kl. VI oraz zespół chłopców z kl. VII:  Emil Pindel/Kamil Kłacz/Marcin Dominiak

       

      Opracowala: Małgorzata Sankowska-Skorupińska-nauczyciel języka angielskiego

    • III miejsce w powiatowym trójboju lekkoatletycznym
     • III miejsce w powiatowym trójboju lekkoatletycznym

     • Uczniowie klasy IV bardzo ładnie zaprezentowali się w zawodach lekkoatletycznych na nowym stadionie w Złotoryi. Do zawodów przystąpiły najsilniejsze szkoły z powiatu. Reprezentanci szkół rywalizowali w skoku w dal, biegu na 60m., oraz w rzucie piłeczką. Po bardzo zaciętej rywalizacji naszej szkole udało się uzyskać bardzo wysokie III miejsce. Biorąc pod uwagę ilość uczniów w naszej szkole oraz zaplecze sportowe nie porównywalne do szkół miejskich - to jest naprawdę ogromny sukces!!!

      Dodatkowo została przeprowadzona klasyfikacja indywidualna zawodników w poszczególnych konkurencjach:

      Skok w dal: III miejsce na 36 zawodników zajął Tomasz Szlęzak z wynikiem 356 cm

      Bieg na dyst. 60m. z bloków startowych: II miejsce na 36 zawodników zajął Igor Borycki z czasem 9,41s.

      Reprezentacja SP Sokołowiec:

      1.Patryk Sobański

      2.Gracjan Maraszek

      3.Adam Pióro

      4.Ksawery Szuszkiewicz

      5.Igor Borycki

      6.Tomasz Szlęzak

       

                                                                                                        Opiekun:Przemysław Szczucki

    • Cała Polska Biega dla Jakuba Pióro
     • Cała Polska Biega dla Jakuba Pióro

     • Kolejny sukces sportowy. Uczeń klasy  VII Jakub Pióro zwyciężył w biegu ulicznym w Świerzawie. Uczniowie mieli do pokonania 5 km trasę co wiązało się z wysokimi zdolnościami wytrzymłościowymi ale również z umiejętnością rozłożenia sił na całym dystansie. W biegu brało udział blisko 60 uczestników a reprezentacja z SP Sokołowiec liczyła 20 uczestników a w tym 3 dorosłych. Pani Ziemian wraz z synem oraz Pan Wożniak z córką którzy brali udział w biegu rodzinnym zajmują bardzo wysokie miejsca 3 i 4 miejsce. Kolejną osobą dorosłą był Przemysław Szczucki który zajął 2 miejsce na dystansie 5 km zaraz za swoim wychowankiem Jakubem.  Bardzo dobrze poradzili sobie inni uczniowie:

      Andrzej Pióro - 5 miejsce

      Igor Borycki - 6 miejsce

      Krzysztof Kobiela - 7 miejsce

      W drugiej dziesiątce uplasowali się:

      Łukasz Dębicki, Patryk Sobański, Zuzanna Wozniak, Emilia Pęcak, Zuzanna Dobroń, Kinga Kurek, Kamil kłacz, Mateusz Pióro

       

                                                                                                                                          opiekun:Przemysław Szczucki

    • KACZAWSKA LIGA BADMINTONA
     • KACZAWSKA LIGA BADMINTONA

     • Kolejna edycja kaczawskiej ligi badmintona zakończyła się sukcesem. Drużyna z Sokołowca brała udział w przedostatniej edycji KLB. Uczniowie indywidualnie walczyli  o punkty do klasyfikacji generalnej. Dzielnie walcząc o każdy punkt udało się sporo uzbierać.

      Bartosz Ernastowicz - 6 miejsce

      Krzysztof Kobiela - 5 miejsce

      Magdalena Piszczek - 4 miejsce

      Wojciech Leśniak - 3 miejsce

                                                    opiekun:Przemysław Szczucki

    • Powiatowy Konkurs Recytatorski
     • Powiatowy Konkurs Recytatorski

     • 27 kwietnia przedszkolaki wzięły udział w I Powiatowym Konkursie Recytatorskim dla przedszkolaków w Twardocicach - wiersze Tuwima i Brzechwy. Wielkie gratulacje za odwagę dla Milenki Sieprackiej Tymka Panka i Wojtka Mroczkowskiego! Było to ich pierwsze wystąpienie przed tak wielką widownią 😊

      Wychowawca: Katarzyna Ząbek

    • Dni otwarte w ZSZ
     • Dni otwarte w ZSZ

     • 24 kwietnia uczniowie klasy VII – w ramach zajęć z doradztwa zawodowego wybrali się na „Dni Otwarte” , które odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych
      w Złotoryi. Uczniowie mogli zapoznać się, między innymi, z takimi zawodami jak technik ekonomista, technik logistyk, technik budowlaniec, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik mechanik, technik informatyk i nowy zawód
      w złotoryjskim ZSZ - technik spedytor.

      Opiekun : Katarzyna Ząbek

    • MŁODZI KONSTRUKTORZY NA START
     • MŁODZI KONSTRUKTORZY NA START

     •  

      MŁODZI KONSTRUKTORZY NA START!

      Znamy FINALISTÓW tegorocznej edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Akademia Wynalazców im. R. Boscha”.  W TOP10 wynalazków zakwalifikowanych do finału spośród nadesłanych 70 pomysłów znalazł się projekt uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu. Drużyna w składzie:  Aleksandra Maciałek, Hanna Furmanowska i Marcin Dominiak opracowała projekt pod nazwą: „HAM brancelet”.

      Przed nami miesiąc ciężkiej pracy nad wykonaniem prototypu wynalazku i nakręceniem filmu. Czy ten pomysł zwycięży? Dowiemy się na uroczystej Galii wręczenia nagród, która odbędzie się w czerwcu na Politechnice Wrocławskiej.

      GRATULUEJMY SUKCESU.

     • Sukcesy młodych ekonomistów.

      Marcin Dominiak – uczeń Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej  w Sokołowcu został LAUREATEM Ogólnopolskiego Konkursu Internetowego „LICZ SWOJE PIENIĄDZE”.

      Celem Konkursu jest weryfikacja wiedzy, umiejętności matematycznych wykorzystywanych do racjonalnego gospodarowania finansami, i bezpiecznego korzystania z usług bankowych oraz zmotywowanie uczniów do pogłębienia swojej wiedzy w tym obszarze. Znaleźć się w gronie 20 laureatów tego konkursu w Polsce to ogromny sukces – GRATULACJE!

      Konkurs realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego Ekonomia na co dzień i organizowany jest przez Fundacje Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie.

      Swoje zmagania w II rundzie eliminacji okręgowych  Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości zakończyli uczniowie naszej szkoły.  Drużyna w składzie: Hanna Furmanowska, Aleksandra Maciałek i Radosław Chodyra  przez ostatni tydzień z wielkim zapałem i w sposób bardzo odważny prowadziła wirtualne inwestycje,  rywalizując z 100 najlepszymi drużynami w Polsce. Do udziału w finale krajowym nie wiele zabrakło, ale i tak GRATULUJEMY SUKCESU.

      Organizatorem Olimpiady jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie.

      Gratulujemy także zapału drużynie w składzie: Hanna Furmanowska, Aleksandra Maciałek, Radosław Chodyra, Magdalena Piszczek, którzy sukcesywnie co miesiąc wykonują kolejne zadania w ogólnopolskim programie  edukacyjny „Scrabble w szkole”.  Najwyższe miejsca w rankingu uczniowie otrzymali za miesiąc listopad i marzec – IV miejsce w kategorii szkół podstawowych. Czekam na całoroczny ranking szkół.

       

       

    • Powiatowy turniej piłki nożnej
     • Powiatowy turniej piłki nożnej

     • Powiatowy Turniej Piłki Nożnej

      Po wygranym turnieju gminnym nasza szkolna drużyna z bardzo dobrym nastawieniem rywalizowała o mistrzostwo powiatu złotoryjskiego. Mimo zaciętej walki nie udało sie zdobyć mistrzostwa lecz bardzo wysokie III miejsce na 8 zespołówJ!!!

      Reprezentacja SP Sokołowiec:

      Filip Czas

      Krzysztof Harasimowicz

      Wojciech Leśniak

      Oliwier Wróbel

      Igor Borycki

      Gracjan Maraszek

      Dawid Hutek

      Adam Pióro

      Opiekun:P.Szczucki

     • Powiatowa Olimpiada Sportowa

      Uczniowie klas III reprezentowali szkołę w powiatowej olimpiadzie sportowej która odbyła się w ZSP Świerzawa. W olimpiadzie rywalizowały drużyny z SP 1 Złotoryja, SP Nowy Kościół, ZSP Wojcieszów, ZSP Świerzawa, SP Sokołowiec. Drużyny rywalizowały w kilkunastu zadaniach zręcznościowo-szybkościowych które wymagały  nie tylko  sprawności fizycznej ale i intelektualnej.

                                                                              Opiekun: P.Szczucki

    • 1000 drzew na minutę
     • 1000 drzew na minutę

     • Lasy Państwowe zorganizowały ogólnopolską akcję sadzenia drzew,która została  przeprowadzona przez leśników ze wszystkich stron Polski, w tym także przez Nadleśnictwo Złotoryja. Ogólnopolska akcja nosi nazwę  „ 1000 drzew na minutę”. Skąd w ogóle wzięła się ta nazwa? To proste! Leśnicy co roku sadzą ok. 500 mln nowych drzew, co w przeliczeniu na liczbę 365 dni, 24 godzin i 60 minut wynosi 951 drzew. Jeśli w wyliczeniu uwzględnimy także drzewa i krzewy, które sadzone są jednostkowo jako domieszki biocenotyczne to otrzymujemy liczbę ok 1000 drzew na minutę.

      Na zaproszenie Pana Leśniczego leśnictwa Proboszczów Konrada Leszczyńskiego uczniowie klasy VI i VII posadzili 500 drzew w okolicznych lasach. Akcja cieszyła się powodzeniem, choć praca nie była łatwa J

       

                                                                              Opiekun: P.Szczucki, I.Olechno

    • Gminny turniej piłki nożnej
     • Gminny turniej piłki nożnej

     • Gminny Turniej Piłki Nożnej w Wojcieszowie

      Bardzo ładnie zaprezentowali sie uczniowie naszej szkoły w gminnym turnieju piłki nożnej. W turnieju brały udział drużyny z SP Nowy Kościół, ZSP Świerzawa, SP Wojcieszów. Nasza drużyna wygrała wszystkie mecze zajmując I miejsce!!! Gratulujemy!!! :)

      Wyniki turnieju:

      Sokołowiec – Nowy Kościół  3:1

      Sokołowiec – Wojcieszów     1:0

      Sokołowiec – Świerzawa       4:0

      Reprezentacja SP w Sokołowcu:

      1. Krzysztof Harasimowicz
      2. Filip Czas
      3. Wojciech Leśniak
      4. Gracjan Maraszek
      5. Igor Borycki
      6. Oliwier Wróbel
      7. Dawid Hutek
      8. Adam Pióro

       

      Opiekun: P.Szczucki

    • Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
     • Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

     • Powiatowy Turniej  pt. „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” w Świerzawie. Drużyna z naszej szkoły sprawdzała swoje umiejętności w zakresie -  przepisów ruchu drogowego w formie testu, udzielania pierwszej pomocy oraz praktycznej umiejętności jazdy rowerem po torze przeszkód. Po bardzo zaciętej i złożonej rywalizacji nasza drużyna zajęła wysokie III miejsce.

      1. Magdalena Piszczek
      2. Krzysztof Kobiela
      3. Dominik Szymków

       

      Opiekun: P.Szczucki

       

    • Uczę się bezpiecznie żyć
     • Uczę się bezpiecznie żyć

     • ”Uczę się bezpiecznie żyć” w Legnicy, pod takim hasłem odbył się konkurs bezpieczeństwa. Wzięło w nim udział ponad 170 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Naszą szkołę reprezentowali:

      Kategoria szkół podstawowych - XI miejsce

      • Krzysztof Harasimowicz
      • Dawid Hutek
      • Maciej Krawczyk

      Kategoria szkół gimnazjalnych – X miejsce

      • Dominik Szymków

       

      Opiekun: P.Szczucki

    • XLI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
     • XLI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

     • XLI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.”Młodzież zapobiega pożarom” – etap powiatowy.

      Bardzo ładnie zaprezentowali się uczniowie SP im.Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu w powiatowym etapie OTWP. Na poziomie szkół podstawowych uczeń klasy VI Krzysztof Harasimowicz zajął 7 miejsce, natomiast Dominik Szymków w kategorii szkół gimnazjalnych zajął 6 miejsce.

                                         

                                                                  Opiekun: P.Szczucki