• O TPD

    •  
     O Towarzystwie Przyjaciół Dzieci  

     Misja,  cele i tożsamość

     Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem tworzącym ruch społeczny na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom. Głównym celem tego ruchu jest troska o prawa, jakość warunków życia, wychowania i edukacji dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych.

     Towarzystwo jest kontynuatorem myśli społecznej i pedagogicznej swych poprzedników: Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

     Szkolne Koło TPD w Sokołowcu działa na terenie gminy Świerzawa od ponad 20-stu lat. W tym czasie jego działalność działalność wspomagało wielu darczyńców. W okresie ferii letnich i zimowych organizowaliśmy dla dzieci wypoczynek z dożywieniem, byliśmy też organizatorami Dnia Dziecka oraz Mikołajek. Swoją tożsamość kształtujemy w oparciu o 6 podstawowych zasad znajdujących odzwierciedlenie w realizacji aktualnych celów.

     Są to zasady:
      Równości szans wszystkich dzieci do: wychowania w rodzinie, dostępu do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury,  zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw życiowych.
      Sprawiedliwego, równego traktowania, poszanowania podmiotowości i godności dziecka.
      Tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy oraz poglądów.
      Wychowania w duchu patriotyzmu.
      Integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych oraz dyskryminowanych

     Działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy społecznej i wolontariatu.

      
     Przewodnicząca TPD Sokołowiec
     Anna Kopacz