Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

 

Nawigacja

Informacje dla rodziców

Czas trwania lekcji Sekretariat Stołówka Rada Rodziców Pedagog Opiekunowie świetlicy Prawa dziecka 2012 Rok Korczaka Wychowawcy klas Dodatkowe dni wolne Kursy autobusu szkolnego ??? "Trójki" Klasowe

INFORMACJE

Rada Rodziców

RADA  RODZICÓW 

działająca przy Szkole Podstawowej

im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

w roku szkolnym 2015/2016

.

CZŁONKOWIE RADY:

PP. – Małgorzata Piszczek

Klasa Ia -  Agnieszka Kucia

Klasa Ib - Jadwiga Adamowicz

Klasa II   -  Agnieszka Dobroń

Klasa III – Magdalena Pióro

Klasa IV – Roksana Szłapa - Przewodnicząca RR

Klasa V – Andrzej Chodyra, Krzysztof Pióro, Tomasz Rutkowski

Klasa VI  -  brak

 

CEL, JAKI NAM PRZYŚWIECA

Głównym zadaniem Rady Rodziców jest harmonijne współdziałanie wszystkich rodziców w sprawach jakości kształcenia i wychowania dzieci, wzbogacenia życia ogólnoszkolnego.

Naszym priorytetem jest wspieranie Uczniów, Dyrekcji Szkoły i Grona Pedagogicznego we wszystkim, co służy wartościowemu rozwojowi osobowości dziecka, co pozwala mu w mądry, ale i ciekawy sposób rozwijać swoje zainteresowania, a także we wszystkim co dostarcza radości podczas zabawy i wypoczynku. 
 

DLA NIE WTAJEMNICZONYCH

 
RADA RODZICÓW, to organizacja rodziców działająca w ramach szkoły, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły.
Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców działającą w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców.
Główne działania Rady sprowadzać się winny - zgodnie z dokumentami władz oświatowych - do:

współdziałania w programowaniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków; 

udzielania pomocy w zapewnieniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków; 

współdziałania rodziców w realizacji programów nauczania i wychowania; 

tworzenia lokalnego środowiska wychowawczego w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami wspomagającymi wychowanie młodzieży; 

współpracy z organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole; 

upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców i w środowisku lokalnym; 

pozyskiwania środków finansowych dla wspierania przedsięwzięć wychowawczo-opiekuńczych szkoły; 

prezentowania opinii i postulatów rodziców wobec dyrekcji i rady pedagogicznej, a także władz nadzorujących szkołę. 

FORMALNOŚCI

  Jednym z ważnych zadań przypisanych Radzie Rodziców jest gromadzenie funduszy, niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, służących całej jej społeczności.

  Pozyskane środki finansowe przeznaczane są m.in. na:

działalność sportową

zakup nagród książkowych na koniec roku

organizację wielu imprez szkolnych

organizację Dnia Dziecka i Mikołajek

dofinansowanie do wycieczek szkolnych.