• Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
     • Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

     •                  Z okazji zakończenia roku szkolnego  życzymy Wam udanego wypoczynku. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze, leniuchując w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w górach i nad jeziorami. Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, opaleni i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.
      Życzymy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły, by nadchodzące wakacje były spokojne i pełne niezapomnianych wrażeń.

      Dziękujemy za cały rok szkolny 2017/2018.

      Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne SP im.Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

    • Młodzi konstruktorzy z kolejnym sukcesem!
     • Młodzi konstruktorzy z kolejnym sukcesem!

     • W gronie dziesięciu najlepszych  znalazł się  projekt „HAM brancelet ” w Ogólnopolskim Konkursie na Prototyp Wynalazku w ramach realizacji Projektu Edukacyjnego „Akademia Wynalazców im. R. Boscha”.

       Jego autorami są  Aleksandra Maciałek, Hanna Furmanowska oraz Marcin Dominiak ze Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śłąskiej w Sokołowcu. Wynalazek zaprojektowany i wykonany przez uczniów służy do pomocy osobom chorym na Alzheimera. Bransoletka jest przeznaczona dla osób chorych na Alzheimera  służy do pomocy w ich poszukiwaniu a także przypominaniu im ich danych osobowych. Swój pomysł FINALIŚCI KONKURSU prezentowali podczas uroczystej gali na Politechnice Wrocławskiej.

      Akademia ma na celu rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania przedmiotami ścisłymi i zachęcenie ich do kreatywnego myślenia.

      GRATULUJEMY SUKCESU!

    • Kolejny sukces Marcina
     • Kolejny sukces Marcina

     •     Marcin Dominiak – uczeń Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej  w Sokołowcu został LAUREATEM Ogólnopolskiego Konkursu Internetowego „MOJE MIEJSCE PRACY”.

          Marcin znalazł  się w gronie 20 laureatów konkursu w Polsce-  to ogromny sukces – GRATULACJE!

          Konkurs realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego Ekonomia na co dzień i organizowany jest przez Fundacje Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie.

    • RODO - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
     • RODO - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

     •  

      INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

       

      obowiązuje od 25 maja 2018 r.


       

      Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach, na jakich przetwarzamy dane:

       

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:

      1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im .Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu, Sokołowiec 105, 59-540 Świerzawa tel.:757135775
      e-mail: sekretariat@sokolowiec.pl

      2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu, którą jest spółka Leśny & Wspólnicy Sp. z o. o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Pana Łukasza Gąsiorka, z Inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl

      3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody.

      4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
      a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

      b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze szkołą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu.

      5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

      6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

      a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
      b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

      c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

      - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
      - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
      - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
      - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

      - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

      d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
      - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
      - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

      - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

      - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
      e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
      - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę - przetwarzanie odbywa się
      w sposób zautomatyzowany,  
      f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

      - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

      - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

      7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

      8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

       

      9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

      Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

      Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

      Telefon: 22 860 70 86

       

    • FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ-DROGA DO GWIAZD
     • FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ-DROGA DO GWIAZD

     • 25 maja w naszej szkole odbył się Festiwal Piosenki Obcojęzycznej-Droga do Gwiazd-2018

      W festiwalu wzięło udział 12 uczestników z klas 0-VII. Nasi uczestnicy wykonali piosenki w języku angielskim i niemieckim. Poziom tegorocznego festiwalu był bardzo wysoki więc ciężko było wyłonić zwycięzców. Po burzliwych dyskusjach Jury w składzie: Pani Dyrektor Wioleta Płoszczyca, Pani Iwona Olechno, Pani Anna Kopacz i Pani Marta Pieterek ostatecznie ustaliły werdykt.

      I miejsce zdobyła Hanna Furmanowska z kl. VII, która wykonała utwór w języku angielskim: Little do I know.

      II miejsce zdobyła Julia Rydz z kl. V. Julia zaśpiewała a’ cappella piosenkę w języku niemieckim : Alleluja

      III miejsce zdobyli ex aequo Maciej Krawczyk z kl. VI i Łukasz Dębicki z kl. V

      Jury również wyróżniło: Armina Węgrzynowskiego z kl. VI oraz zespół chłopców z kl. VII:  Emil Pindel/Kamil Kłacz/Marcin Dominiak

       

      Opracowala: Małgorzata Sankowska-Skorupińska-nauczyciel języka angielskiego