• "ZŁOTA SZKOŁA NBP"...

     • taki tytuł uzyskali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu uczestnicząc w ogólnopolskim konkursie pod takim samym tytułem.

      Uzyskać CERTYFIKAT potwierdzający tytuł nie było łatwo. Uczniowie przeprowadzili kilkadziesiąt zajęć, zorganizowali m. in. debatę szkolną oraz różne zajęcia z ekspertami.

      Podczas dzisiejszej Gali głos zabrał Prezes Narodowego Banku Polskiego: Adam Glapiński, imprezę uświetniła swoim występem Viki Gabor.

      DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA ZAANGAŻOWANIE.

      GRATULUJĘ SUKCESU!

     • DIGITAL YOUTH FORUM ZAMIAST LEKCJI!

     • Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu uczestniczyli w zajęciach zdalnych w ramach Digital Youth Forum, które poświęcone było edukacji w zakresie bezpiecznego, kreatywnego i pozytywnego korzystania z internetu i nowych technologii. Forum organizowane jest od 5 lat i spotyka się co roku z bardzo dobrym odbiorem ze strony młodzieży. Dzięki wysłuchaniu dorosłych ekspertów i rówieśników, którzy kreatywnie wykorzystują internet uczniowie mają możliwość inspiracji i zdobycia konkretnej wiedzy.

     • Trzymaj formę!

     • To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.Nasz szkoła kolejny rok uczestniczyła w w/w programie i otrzymała certyfikat.

     • Sukces w ogólnopolskim konkursie........

     • Roksana Skwarek uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu została LAUREATKĄ Ogólnopolskiego Konkursu pt.: „Wiedza moją szansą na dobrobyt”.

      Organizatorem konkursu była Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Internetowe zmagania nakierowane były dla uczniów klas siódmych i ósmych uczestniczących w projekcie „Ekonomia na co dzień”. Projekt ten realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Jego celem była weryfikacja wiedzy dotyczącej zasad zachowania bezpieczeństwa przy wyborze i dokonywaniu transakcji finansowych oraz wykorzystania podstaw matematyki do określania konsekwencji podejmowanych decyzji finansowych oraz zmotywowanie uczniów do pogłębienia swojej wiedzy w tym obszarze.

      GRATULUJEMY SUKCESU!

     • Uczniowskie talenty…….

     • Dziś uczniowie klasy IV prezentowali swoje umiejętności, zainteresowania, hobby. Spotkanie było okazją do wysłuchania koncertu w wykonaniu Nikodema Jurka, który zademonstrował swój talent w graniu na trąbce.

      BRAWO.

     • Magiczny ogród c. d…

     • Kostka granitowa i ziemia dotarły już do szkoły. Dzięki temu już możemy wykonać pierwsze nasadzenia kwiatów.

      Dziękujemy:

      - p. Paweł Drożdż za ofiarowaną ziemię,

      - p. Igor Brzezicki za transport ziemi,

      p. Jarosław Błach za transport kostki granitowej.

     • Informacja

     • 4 czerwca 2021 (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Punkt Przedszkolny pracuje zgodnie z planem pracy.

      Dyrektor

     • WYRÓZNIENIE....

     • w powiatowym konkursie plastycznym dla klas I i II szkół podstawowych „Wielkanocna Pisanka XXL” otrzymał Marcel Kawałek. Organizatorem konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi.

      Gratulujemy sukcesu!

     • „Barwy wiosny” - wyróżnienia.....

     • Nasi młodzi plastycy z WYRÓŻNIENI w konkursie plastycznym pod nazwą „Barwy wiosny”. Na konkurs przesłano około 80 prac, wykonanych różnorodną techniką. Wśród wyróżnionych są:

      - Fabian Biłous,

      - Liwia Kula,

      - Diana Kula,

      - Oskar Kula,

      - Agnieszka Nelczarska,

      - Krzysztof Grzybczyk.

      Gratulujemy sukcesu!

     • DZIEŃ MAMY …..

     • KOCHANE MAMUSIE. Życzymy WAM pięknych, cudownych dni, cudownych pragnień, cudownych chwil, gwiazd w WASZYCH rękach i perełek w snach ……

      A na dzień dobry w załączeniu przesyłamy film w wykonaniu uczniów klasy II pod opieką p. Anna Sarkowicz.

     • FINALIŚCI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU …..

     • Igor Ziemian, Mateusz Kucia, Szymon Adamowicz pod opieką p. Iwony Olechno uczestniczyli w Finale Ogólnopolskiego Forum Ekonomicznego Młodych. To ogromny sukces młodych, aktywnych i przedsiębiorczych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu, którzy znaleźli się w gronie 12 szkół w Polsce.

      Finał Ogólnopolskiego Forum Ekonomicznego Młodych z uwagi na sytuację pandemiczną nie mógł odbyć się w trybie stacjonarnym, dlatego transmisja na żywo nadawana była ze studia z którym łączyły się kolejno zespoły. Każdy zespół prezentował swoje osiągnięcia w postaci filmów, animacji oraz przekazu „na żywo”. W drugiej części Forum uczestnicy podczas konkurencji wykazywali się swoją wiedzą i umiejętnościami. Cały czas towarzyszyły duże emocje. Uczniowie wzięli udział w warsztatach z zakresu autoprezentacji przeprowadzonych przez prezenterów telewizyjnych – Aleksandrę Kostkę i Piotra Dzięcielskiego, którzy poprowadzili również finał Konkursu.

      Serdeczne gratulacje dla naszych FINALISTÓW!

      Program „Ekonomia na co dzień” realizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości.

     • Egzaminy czas zacząć……

     • Egzamin jest dla ósmoklasistów jednym z najważniejszych wydarzeń edukacyjnych w ich życiu.

      Minął pierwszy dzień egzaminów ósmoklasistów. Dziś uczniowie pisali testy z języka polskiego, jutro będą zadania z matematyki i kolejny dzień to języki obce.

      Życzę Wam spokoju, wytrwałości i wiary we własne siły. Jestem przekonany, że w pełni wykorzystacie wiedzę oraz umiejętności zdobyte w czasie nauki szkolnej – napisał minister Przemysław Czarnek.

      My również dołączamy się do tych słów i trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki, które będą przepustką do dalszej edukacji w wymarzonej szkole.  

      Powodzenia na egzaminach!  

       

     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

      Podstawa prawna
      Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf
      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 do 21 czerwca 2021, z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane 
      od 17 maja 2021 do 31 maja 2021.
      Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021. do 14 lipca 2021. 
      Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 
      22 lipca 2021.
      Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021.
      W terminie od 23 lipca 2021 do 30 lipca 2021, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
      W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic  kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021.
      Nieprzedłożenie do 24 września 2021. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty. 
      Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe). 
      W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli. 
      Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). 
      Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu.

      https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol?fbclid=IwAR3YdZRhJ0f9FoGAWT6ltSwFSzecZvYc25TFR9nrH6l9hVKl57E8SKhuPVA

     • Umowa podpisana…

     • Dziś przedstawiciele Rady Rodziców wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu podpisali umowę na dofinansowanie na rzecz realizacji INICJATYWY LOKALNEJ 2021.

      Umowa podpisana czas na działania. Zapraszamy wszystkich do współpracy…