• Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

     • Zasady oddawania podręczników, książek, 
      kluczyków do szafek szkolnych i innych rzeczy obowiązująca 
      w Szkole Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

      Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZIENNIK USTAW 2020 r. poz. 871).

      1.    Na czas podniesionego reżimu drzwi szkoły są zamknięte i chęć wejścia do placówki należy sygnalizować dzwonkiem, który znajduje się przy wejściu głównym
      2.    Uczniowie lub rodzice przychodzą do szkoły w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie przynosząc: 
      a) komplet podręczników szkolnych, książek do biblioteki,
      b) kluczyk do szafki (jeżeli był wydany).
      3.    Uczniowie lub rodzice wpuszczani są do szkoły zgodnie z przyjętymi zasadami sanitarno - epidemiologicznymi i udają się bezpośrednio do wskazanego miejsca.
      4.    Wyżej wymienione materiały uczeń lub rodzic oddaje w wyznaczonym terminie, wg załączonego harmonogramu tak, aby uniknąć grupowania się osób.
      5.    W przypadku braku możliwości zwrotu materiałów w wyznaczonym terminie rodzic kontaktuje się z wychowawcą (e-mail, telefon) w celu ustalenia innego terminu.
      6.    Użyczony sprzęt komputerowy na czas pracy/nauki zdalnej rodzic oddaje w dniu 24.06.2020r., w godzinach 9.00 – 13.00.
      7.    Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników ma obowiązek mieć założoną maseczkę lub przyłbicę i rękawiczki, należy podchodzić pojedynczo. Odstęp pomiędzy osobami musi wynosić co najmniej 1,5 m.
      8.    Nauczyciele będą obsługiwać czytelników w maseczkach lub przyłbicach i rękawiczkach ochronnych.
      9.    Zwracany komplet podręczników oraz inne wypożyczone książki z biblioteki szkolnej należy zapakować w foliowy worek lub obwiązać sznurkiem i dołączyć kartkę 
      z imieniem, nazwiskiem i klasą, lista oddanych podręczników. Przed oddaniem należy usunąć foliowe okładki z podręczników, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książek – wyprostowanie pogiętych kartek, sklejenie ewentualnych rozdarć.
      10. Zwracane książki będą przechowywane w miejscu izolowanym.
      11. Po upływie 3 dni kwarantanny nauczyciel-bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany będzie do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany przez telefonicznie przez sekretariat szkoły.
      12. Po zdaniu kompletu podręczników, udają się najkrótszą możliwą drogą do szafki i ją opróżniają w obecności wyznaczonego pracownika szkoły.
      13.Do szkoły może przyjść wyłącznie uczeń/rodzic zdrowy, bez żadnych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (w tym: kaszel, katar, osłabienie, gorączkę).
      14. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych rodziców i dzieci wynoszący minimum 2 metry.
      15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przychodzić do szkoły.


      TERMINARZ ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK 
      WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

      Komplety podręczników oraz wszystkie inne książki wypożyczone z biblioteki szkolnej proszę zapakować w foliowy worek lub przewiązać sznurkiem
      oraz dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem i klasą, lista oddanych książek.

      1.    UCZNIOWIE KLASY ÓSMEJ zwracają podręczniki, książki oraz inne materiały w dniach: 16, 17, 18. 06.2020r. po egzaminach ósmoklasisty

      2.     UCZNIOWIE KLASY PIERWSZEJ zwracają podręczniki, książki oraz inne materiały w dniu: 19. 06.2020r. w godzinach: 9.00 – 10.30

      3.    UCZNIOWIE KLASY DRUGIEJ zwracają podręczniki, książki oraz inne materiały w dniu: 19. 06.2020r. w godzinach: 11.00 – 12.30

      4.    UCZNIOWIE KLASY TRZECIEJ zwracają podręczniki, książki oraz inne materiały w dniu: 19. 06.2020r. w godzinach: 12.45 – 14.30

      5.    UCZNIOWIE KLASY CZWARTEJ zwracają podręczniki, książki oraz inne materiały w dniu: 22. 06.2020r. w godzinach: 9.00 – 10.30

      6.    UCZNIOWIE KLASY PIĄTEJ zwracają podręczniki, książki oraz inne materiały w dniu: 22. 06.2020r. w godzinach: 11.45 – 13.30

      7.    UCZNIOWIE KLASY SZÓSTEJ zwracają podręczniki, książki oraz inne materiały w dniu: 23. 06.2020r. w godzinach: 9.00 – 10.30

      8.    UCZNIOWIE KLASY SIÓDMEJ zwracają podręczniki, książki oraz inne materiały w dniu: 23. 06.2020r. w godzinach: 11.45 – 13.30

      W dniu 24.06.2020r. , w godzinach 9.00 – 13.00 - RODZICE oddają użyczony dla uczniów sprzęt komputerowy na czas pracy/nauki zdalnej.

     • Informacja Dyrektora Szkoły

     • INFORMACJA
      Dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zatem nie będą organizowane zajęcia zdalne.
      W dniach 16,17,18.06.2020r. odbędzie się egzamin ósmoklasistów. Nauczyciele będą pracować w komisjach egzaminacyjnych i w związku z tym nie będzie prowadzone nauczanie zdalne.
      Dyrektor

     • Egzamin ósmoklasisty 2020

     • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020 – wytyczne
      1.    HARMONOGRAM EGZAMINU KLASY VIII
      16 czerwca 2020 r. – język polski, uczniowie piszą 120 minut
      17 czerwca 2020 r. – matematyka,  uczniowie piszą 100 minut
      18 czerwca 2020 r. – język angielski, język niemiecki uczniowie piszą 90 minut.
      2.    Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.
      3.    INFORMACJE OGÓLNE:
      a.    Egzaminy rozpoczynają o godz. 9:00.
      b.    Do szkoły uczniowie będą wpuszczani od godziny 8.10 (Uczniowie dojeżdżający będą mieli zorganizowany dowóz – o szczegółach poinformujemy rodziców).
      c.    Po wejściu do szkoły dezynfekują ręce.
      d.    Uczniowie spotykają się w sali 23 na parterze pod opieką wychowawcy, gdzie zostanie zorganizowane miejsce dla każdego ucznia na pozostawienie swoich rzeczy (kurtki, torebki, telefony, podręczniki szkolne, książki do biblioteki, klucze do szafek szkolnych), zachowane będą zalecane przez GIS odległości, sala zostanie zdezynfekowana.
      e.    Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, członek zespołu nadzorującego, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).
      f.    Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      g.    Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z uczniem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      h.    Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      i.    Na egzaminie każdy zdający przynosi legitymację szkolną oraz korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Uczniowie zabierają ze sobą czarny długopis, a na matematykę czarny długopis i linijkę. Przyborów nie wolno pożyczać.
      j.    Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
      k.    Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
      l.    Czekając na wejście do szkoły zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      m.    Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
      n.    Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
      1)   podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
      2)   wychodzi do toalety;
      3)   kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
      o.    Uczeń, który chce wyjść do toalety, podnosi rękę do góry. Zakłada maseczkę i po uzyskaniu zgody od nauczyciela, opuszcza salę.
      p.    Po upływie czasu pracy uczniowie mają 5 minut, TYLKO na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Następnie zamykają arkusze i stosują się do zaleceń nauczycieli, salę opuszczają pojedynczo.

      4.    Środki bezpieczeństwa osobistego
      a.    Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
      b.    Bezwzględnie stosujemy zasady higieny: nie podajemy ręki na powitanie, zachowujemy dystans, a także unikamy dotykania oczu, nosa i ust, w odpowiedni sposób zasłaniamy twarz podczas kichania czy kasłania, wrażeniami po egzaminie dzielimy się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikamy spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły, boisku szkolnym.
      c.    Uczniowie przychodzą do szkoły od godzinę 8.10 (dojeżdżający według rozkładu jazdy, najpóźniej do godziny 8.30). Wychowawca sprawdza obecność i dopilnuje, aby uczniowie zachowali bezpieczny odstęp i inne zabezpieczenia (maseczki, dezynfekcja rąk, pomiar temperatury) przed wejściem na teren szkoły, sale egzaminacyjną.
      d.    Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      e.    Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
      f.    Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
      g.    Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
      h.     Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie  egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu.
      5.    Przebieg egzaminu
      a.    Od 8.45 uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, zgodnie z listą, z ważną legitymacją. Przewodniczący zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.
      b.    Przewodniczący zespołu nadzorującego poinformuje zdających o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas egzaminu.
      c.    O 9.00 członkowie ZN rozdają zestawy egzaminacyjne uczniom, pomagają kodować, sprawdzają poprawność kodowania, poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek.
      d.    Uczniowie:
      - zapisują na pracy swój kod, pesel,
      - przyklejają naklejkę z peselem przygotowaną przez OKE
      - zapoznają się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie.
      - sprawdzają kompletności arkusza, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych zawierają wszystkie kolejno ponumerowane strony
      - wyrywają ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych (w przypadku egzaminu z matematyki), zapisują rozwiązanie zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych
      - Nie wolno odrywać karty odpowiedzi od zestawu, karta odpowiedzi to nie jest brudnopis.
      e.    Po czynnościach organizacyjnych, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.
      f. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych i zapisania czasu rozpoczęcia na tablicy.
      g. Uczniowie opuszczają salę na polecenie przewodniczącego ZN.
      6. UWAGA!
      a.    Uczniowie mogą używać wyłącznie długopisów z czarnym tuszem lub piór z czarnym atramentem.
      b.    Na egzamin z matematyki przynosimy linijkę.
      c.    Prace pisane ołówkiem nie będą sprawdzane. 
      d.    Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane.
      e.    Zapisy na marginesie poza wyznaczoną ramką nie będą oceniane.
      f.    Obliczenia do zadań, odpowiedzi muszą być zapisane, gdyż sam wynik to zero punktów.
      g.    Nie wolno wykonywać żadnych rysunków nie związanych z egzaminem na arkuszu egzaminacyjnym.
      h.    Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu, w przypadku:
      - stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
      - wniesienia lub korzystania przez ucznia w Sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach
      - zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom
      i.    Zdający, który ukończył pracę przed czasem zgłasza to  przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki. Przewodniczący decyduje o opuszczeniu sali przez ucznia. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
      j.    W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który  ponownie przystąpił do egzaminu w zaświadczeniu wpisuje się”0”
      k.    Jeżeli podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w terminie głównym uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzenia, a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu (lub przedmiotów, jeżeli sytuacja powtarza się w kolejnych dniach przeprowadzania egzaminu) w terminie dodatkowym 7 do 9 lipca.
      l.    Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego, którzy mają prawo postanowić, że arkusz powinien zostać sprawdzony i oceniony. Dyrektor szkoły przekazuje decyzję rodziców dyrektorowi OKE.
      m.    Jeżeli sytuacja opisana ma miejsce podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w terminie dodatkowym, decyzję co do sposobu postępowania podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
      Więcej informacji na:
      https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20200515_COVID_Wytyczne_WO.pdf
      https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne 
      https://oke.wroc.pl/wglad-do-prac-egzaminacyjnych-2/ 


       

       


       

     • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów kl. I - III

     •     Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu informuje, że zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od 25 maja nie będą przywrócone. Decyzja została podjęta po zasięgnięciu opinii rodziców uczniów Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego i kl. I – III, którzy w trosce o bezpieczeństwo dzieci w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 postanowili pozostać przy nauczaniu zdalnym.

      Jeśli zdarzy się jednak sytuacja konieczności  organizacji takich zajęć szkoła i nauczyciele są gotowi do pracy z dziećmi zapewniając im opiekę, zgodnie  z obowiązującymi procedurami.

      Od 25 maja kształcenie nadal odbywać się będzie z wykorzystaniem wypracowanych już metod  i technik na odległość, podczas których realizowana jest podstawa programowa.

         Od 25 maja utrzymujemy bez zmian zdalne konsultacje dla uczniów klasy VIII z poszczególnych przedmiotów, w razie potrzeby uczeń potrzebujący pomocy indywidualnie ustali termin spotkania  z dyrektorem szkoły. Wówczas spotkanie odbędzie się na terenie placówki zgodnie  z obowiązującymi procedurami.

      Od 1 czerwca utrzymujemy również bez zmian zdalne konsultacje dla uczniów wszystkich klas z poszczególnych przedmiotów z możliwością pomocy indywidualnej w budynku szkoły na takich samych zasadach jak dla uczniów klas VIII.

       Dziękuję rodzicom  za  odpowiedzialne decyzje, zrozumienie, cierpliwość i wytrzymałość.

       

      Pozdrawiam serdecznie

      Piotr Melnarowicz

      Dyrektor Szkoły Podstawowej

      im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

     • Szkolne konta w usłudze Microsoft Office 365

     • Nasza szkoła skorzystała z oferty firmy Microsoft dla szkół. Dzięki temu, każdy uczeń i nauczyciel może bezpłatnie korzystać z pakietu Office 365. Aby mieć dostęp do darmowych programów należy przejść na stronę OFFICE365 – https://www.office.com/ i zalogować się na podane od wychowawcy dane. 

      Usługa Office 365 to chmurowa usługa subskrypcyjna stanowiąca połączenie najlepszych narzędzi do nowoczesnej pracy. Dzięki połączeniu najlepszych w swojej klasie aplikacji, takich jak Word, Excel i Outlook, z zaawansowanymi usługami w chmurze, takimi jak OneDrive i Microsoft Teams, usługa Office 365 umożliwia wszystkim tworzenie i udostępnianie zawartości w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

     • Informacja Dyrektora Szkoły

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu informuje, że prowadzenie zajęć opiekuńczo – dydaktycznych dla dzieci z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego na terenie naszej szkoły zostało zawieszone do dnia 24 maja 2020r. Decyzja podjęta została z powodu trwającego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz podyktowana jest brakiem możliwości spełnienia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych dnia 04 maja 2020r. Nadal będzie kontynuowane nauczanie zdalne. Cały czas pozostajemy do Państwa dyspozycji droga elektroniczną oraz telefoniczną. Piotr Melnarowicz Dyrektor

     • Dzień Strażaka

     • Drodzy Strażacy życzymy Wam dużo siły i wytrwałości, mocnego zdrowia i wiele satysfakcji z pracy i służby społeczeństwu.

      Do życzeń dołączamy prace plastyczne wykonane dziś podczas zajęć zdalnych przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

     • Wirtualna lekcja patriotyzmu

     • Dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu włączyły się w obchody Święta Konstytucji 3 Maja i Święta Flagi. Poprzez obejrzenie filmiku edukacyjnego przedszkolaki utrwaliły wiedzę na temat symboli narodowych, uczestniczyły zdalnie w lekcji patriotyzmu i miłości do kraju ojczystego wraz z wychowawcami i wykonały z rodzicami patriotyczne biało-czerwone flagi. Brawo dla maluchów także za naukę i odśpiewanie Hymnu Narodowego.

     • Praca zdalna uczniów

     • Kolejne dni upływają na pracy zdalnej. Nauczyciele mają codzienny kontakt z uczniami. Za pośrednictwem m.in. aplikacji classroom czy też meet uczniowie uczestniczą w pełnoprawnych lekcjach, które stanowią dla nich wypełnienie dnia na obowiązkowej kwarantannie. Dzieci przykładają się do lekcji czego dowodem są przykładowe prace uczniów klasy „0”. Nieocenieni są również rodzice dzieci, którzy bardzo mocno angażują się w zajęcia online. Ten czas to duże wyzwanie dla nas wszystkich. Uczymy się „innej szkoły”. Budujemy na nowo zasady współpracy między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Motywuje nas wszystkich praca naszych uczniów. Praca wynikająca z ich zaangażowania, chęci rozwoju i gruntującej się samodzielności. Nie jest łatwo, ale nikt nie narzeka.Bardzo dziękuję wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za wzajemne zrozumienie, cierpliwość, wyrozumiałość, szacunek i zaangażowanie.

      Piotr Melnarowicz

      DyrektorSzkoły Podstawowej im. Jadwigi śląskiej w Sokołowcu

     • Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14 kwietnia 2020r.

     • Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020r.

      Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

      W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja

     • Informacja - próbny egzamin klas VIII

     •  

      UCZNIOWIE KLASY VIII

      W dnia od 30.03.2020r. do 01.04.2020r. przystąpicie do próbnego egzaminu klas VIII.

      Próbny egzamin będzie rozpoczynał się w każdym dniu o godzinie 9.00, materiały będą udostępnione na stronach: www.cke.wroc.pl oraz www.oke.gov.pl. Dodatkowo każdy nauczyciel będzie Wam pomagał w kwestii udostępnienia arkuszy egzaminacyjnych. Proszę pobrać około godziny 9.00 arkusze egzaminacyjne, rozwiązać  zadania w czasie przewidzianym na egzamin, zapisać w dowolnej formie rozwiązania, tzn.:

      - korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu),

      - w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania,

      - na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

      SZCZEGÓŁOWY PLAN EGZAMINÓW 

      30.03.2020r. (poniedziałek) – JĘZYK POLSKI

      1. ok. godziny 9.00 pobieramy arkusze egzaminacyjne

      2. godz. 9.00 – rozpoczynamy egzamin (120 minut)

      3. godz. 11.00 – koniec egzaminu.

      4. godz. 11.00 – 11.30 odsyłamy plik z rozwiązaniem do nauczyciela przedmiotu: p. Iwona Olechno – i.olechno@proboszczow.pl lub do sekretariatu szkoły: sekretariat@sokolowiec.pl

      31.03.2020r. (wtorek) – MATEMATYKA

      1. ok. godziny 9.00 pobieramy arkusze egzaminacyjne

      2. godz. 9.00 – rozpoczynamy egzamin (100 minut)

      3. godz. 10.40 – koniec egzaminu.

      4. godz. 10.40 – 11.10 odsyłamy plik z rozwiązaniem do nauczyciela przedmiotu: p. Sylwia Klich – sylwiaklich9sp.@gmail.com  lub do sekretariatu szkoły: sekretariat@sokolowiec.pl

      01.04.2020r. (środa) – JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK NIEMIECKI

      1. ok. godziny 9.00 pobieramy arkusze egzaminacyjne i plik dźwiękowy (format mp3)

      2. godz. 9.00 – rozpoczynamy egzamin (90 minut)

      3. godz. 10.30 – koniec egzaminu.

      4. godz. 10.30 – 11.00 odsyłamy plik z rozwiązaniem do nauczyciela przedmiotu: j. angielski: p. Małgorzata Sankowska – Skorupińska  msankowskaskorupinska@gmail.com ; język niemiecki p. Marta Pieterek  – martip23@interia.pl lub do sekretariatu szkoły: sekretariat@sokolowiec.pl

       

      Za egzamin nie będzie ocen, ale warto sprawdzić swoja wiedzę!

       

     • KOMUNIKAT

     • INFORMUJĘ, ŻE OD DNIA 20.03.2020r. OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W SOKOŁOWCU, W TYM TAKŻE NA OBIEKTY SPORTOWE OSOBOM NIEBĘDĄCYM PRACOWNIKAMI Z POWODU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO KORONAWIRUSEM (COVID - 19).                     

      Piotr Melnarowicz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

     • ZAPISY DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO oraz KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

     • W związku z licznymi ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia w kraju stanu zagrożenia epidemicznego i jednocześnie trwającą rekrutacją do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego działającego przy Szkole Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021, dla zminimalizowania bezpośrednich  kontaktów  INFORMUJĘ, że wnioski/kart zgłoszeń (wraz z niezbędnymi załącznikami) przyjmowane są w formie skanów lub fotografii za pomocą poczty e-mail: sekretariat@sokolowiec.pl , w terminie: od 2marca 2020r. do 31 marca 2020r., w godzinach 7.00 - 15.00

      Oryginały dokumentów prosimy dostarczyć przez rodziców/prawnych opiekunów do placówki po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

      Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły: 75 7135775, sekretariat@sokolowiec.pl

      Druki do pobrania na witrynie szkolnej: https://spsokolowiec.edupage.org/

      z poważaniem

      Piotr Melnarowicz

      Dyrektor

      Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

       

     • Egzamin Ósmoklasisty

     • Drogie Ósmoklasistki, Drodzy Ósmoklasiści,od 16 do 25 marca, w dni powszednie, znajdziecie – na stronie www.cke.gov.pl oraz na stronach internetowych wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych – zestawy zadań, które możecie wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty.W każdym zestawie przygotowano dla Was zadania z:

       języka polskiego, zorganizowane według lektur obowiązkowych z klasy VII i VIII

       matematyki, zorganizowane według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej z matematyki dla klasy VII i VIII

       języka angielskiego, zorganizowane według kluczowych umiejętności.

      Zadania będą publikowane codziennie ok. godz. 9:00, natomiast rozwiązania do nich – ok. godz. 15:00

      Każdego dnia rozwiążcie tyle zadań, ile macie ochotę. To nie jest ani klasówka, ani egzamin. Za rozwiązanie tych zadań nie będziecie otrzymywać punktów. Potraktujcie tę pracę jako jeden z możliwych sposobów powtórki przed egzaminem..........Z pozdrowieniami, Marcin Smolik dyrektor CKE

     • „EKONOMICZNE POTYCZKI 2020” – sukces młodych ekonomistów

     • Miło jest nam poinformować, że zespół uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu w składzie: Łukasz Dębicki, Grzegorz Leśniak, Paweł Kokorzycki awansował do II rundy ogólnopolskiego konkursu „EKONOMICZNE POTYCZKI”. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która jest organizatorem konkursu zakwalifikowała 36 grup z całej Polski. 

      Nasz zespół przeprowadził zajęcia „Moje oszczędności – mój plan”. W kolejnym etapie uczniowie muszą przygotować scenariusz teleturnieju, którego celem będzie weryfikacja wiedzy uczestników, analizę SWOT wraz z planem przeciwdziałania zagrożeniom oraz wykazem korzyści jakie odniosą wszyscy uczestnicy. Muszą również zaplanować szczegółowy budżet przeprowadzenia teleturnieju ze wskazaniem źródeł finansowania. Brawo młodzi ekonomiści! Życzymy owocnej pracy oraz dotarcia do finału.

     • Ogłoszenie!

     • Od 12 marca 2020 do 25 marca 2020 każdy uczeń ma obowiązek rozwiązywać zadania, które zamieszcza dla danej klasy nauczyciel przedmiotu.Zadania dostępne są na platformie EduNect oraz na portalu społecznościowym w zamkniętych przedmiotowych grupach.

      Dyrektor Szkoły

     • Drodzy uczniowie

     • Nauczyciele będą komunikować się z Wami za pomocą platformy: https://edunect.pl/, na której będą zamieszczone informacje o:

      - dodatkowych materiałach dla uczniów,

      - zlecenia zrobienia zadania domowego,

      - inne ogłoszeniach, przypomnienia,

      - samodzielnym przygotowaniu się do kolejnej lekcji (tzw. odwrócona lekcja).

      Wiadomości i informacje będą widoczne po zalogowaniu przez ucznia, a więc jest to wewnątrzszkolna informacja (w odróżnieniu od publicznych blogów czy stron szkolnych). Jeżeli któryś z uczniów nie pamięta hasła do platformy proszę o kontakt z wychowawcą.